Στα πλαίσια διατήρησης  της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην τουριστική αγορά, φροντίζουμε πάντα να παρέχουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες στους πελάτες μας και έτσι να διατηρούμε το βαθμό ικανοποίησης τους υψηλό. Οι βασικές υπηρεσίες μας είναι:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της εταιρείας ΣΟΛΜΑΡ ΤΟΥΡΣ Α.Ε. σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της εταιρείας,  τις νομοθετικές – κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 39001:2012.

Βασικό στόχος του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας αποτελεί η εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Για τη διασφάλιση των παραπάνω, η ΣΟΛΜΑΡ ΤΟΥΡΣ Α.Ε. δεσμεύεται για την διάθεση των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και την αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όσον αφορά την μεταφορά των επιβατών.

ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΑΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Υπηρετώντας πάντα τον ρόλο μας με προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών παραθέτουμε το έντυπο  κανονισμών αφαλείας της εταιρίας.