Η Union Coach Services θεωρεί ότι η ορθή πολιτική ποιότητας είναι η βάση για την παροχή άμεσης και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.  Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες μας εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των ενεργειακών πόρων, η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και η παροχή υπηρεσιών με ποιοτικά κριτήρια.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για τη διάθεση των πόρων που κρίνονται απαραίτητοι για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι και εξωτερικοί συνεργάτες, Οδηγοί-υπεργολάβοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με τα συστήματα ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Σε ένα κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται, δεχόμαστε τις νέες προκλήσεις διατηρώντας πάντα το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Έτσι, είμαστε η πρώτη εταιρεία του κλάδου στην Ελλάδα που πάντα με γνώμονα την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας αποκτήσαμε τρεις διαφορετικές πιστοποιήσεις ISO.

Πρώτον, την πιστοποίηση Προτύπου Ασφαλών Οδικών Μεταφορών 39.001 από την  Swiss Approval International,  δεύτερον την πιστοποίηση Πρότυπου Συστήματος Διαχείρισης  9.001 και τρίτον  την πιστοποίηση Προτύπου Ενεργειακής Διαχείρισης  50.001 από την TÜV Rheinland .

Στις γραμμές δράσεις που ορίζονται από αυτά τα πρότυπα ISO, συμμετέχουν υπεύθυνα όλα τα μέλη της εταιρείας, με κυρίαρχη την Διοίκηση, η οποία έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να την εφαρμόσει σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας, Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, τον οποίο έχει ορίσει η Διοίκηση της εταιρίας, έχει την αρμοδιότητα και την δικαιοδοσία να επιβλέπει την υλοποίηση, την λειτουργία και την συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Ποιότητας.

Οι πολιτικές ποιότητας που εφαρμόζονται έχουν κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό, τους τελικούς πελάτες - επιβάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και το ευρύτερο κοινό όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Οι πολιτικές ποιότητας καθώς και οι αρχές της και οι στόχοι της ανασκοπούνται περιοδικά και διεξάγονται σεμινάρια εκπαίδευσης και ενημέρωσης προσωπικού και συνεργατών κάθε χρόνο.

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για την υλοποίηση των πολιτικών ποιότητας, την διάθεσή της στα ενδιαφερόμενα μέρη και την γνωστοποίησή τους εντός της εταιρείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2015

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας καλύπτει τις Υπηρεσίες Χερσαίων Οδικών Μεταφορών και τις Τουριστικές Μεταφορές Προσώπων και η εταιρία αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς στους τομείς της ποιότητας, της αφοσίωσης και της αποτελεσματικότητας στα ενδιαφερόμενα μέρη και στον πελάτη.

Κύριος αντικειμενικός σκοπός της εταιρίας μας είναι η υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών και πελατών με ποιοτικές υπηρεσίες, που θα καλύπτουν τις υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες τους, για την επίτευξη του οποίου έχει προσδιορίσει και ακολουθεί τις παρακάτω γραμμές δράσης:

Για τη διασφάλιση των παραπάνω στόχων, η εταιρία μας έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ποιότητας, που είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ISO 39001:2012

Η Διοίκηση της Union Coach Services θεωρεί ότι η ορθή πολιτική οδικής ασφάλειας είναι η βάση για την διασφάλιση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων της, των πελατών της αλλά και των πολιτών της Κρήτης, από τραυματισμό ή απώλεια περιουσίας λόγω τροχαίων ατυχημάτων, με ταυτόχρονη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, θεωρώντας το όχημα αναπόσπαστο μέρος του εργασιακού της περιβάλλοντος.

Το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας καλύπτει τις Υπηρεσίες Χερσαίων Οδικών Μεταφορών και τις Τουριστικές Μεταφορές Προσώπων. Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της εταιρείας και τις νομοθετικές – κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 39001:2012.

Η ικανοποίηση των πελατών και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης τους, με την υλοποίηση ασφαλών οδικών μεταφορών και η αναγνώριση της συνεισφοράς της εταιρείας στο ευρύτερο κοινωνικό καλό, αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας μας. Προτεραιότητά μας είναι η βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς των εργαζομένων, μέσω της εκπαίδευσής τους σε ασφαλείς πρακτικές οδήγησης. Στόχος μας είναι η μείωση και εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων, της απώλειας περιουσίας, των θανάσιμων ή μη τραυματισμών, αλλά και η ουσιαστική συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται με τις παρακάτω γραμμές δράσης :

Για τη διασφάλιση των παραπάνω στόχων, η Union Coach Services έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, που είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ISO 50001:2011

Η Διοίκηση της Union Coach Services θεωρεί ότι η ορθή πολιτική διαχείρισης ενέργειας είναι η βάση για τον εξορθολογισμό της χρήσης της ενέργειας με την παράλληλη διατήρηση των επιχειρησιακών της στόχων καθώς και ενός αποδεκτού περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους της.

Αναγνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας για ορθή διαχείρισης της ενέργειας, η οποία έχει επιπτώσεις απέναντι στον άνθρωπο, στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην αειφόρο διαχείριση των ενεργειακών πόρων.

Η Διοίκηση της εταιρίας επιδιώκει να εξορθολογήσει την χρήση της ενέργειας ελαχιστοποιώντας, το ενεργειακό κόστος, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιβλαβών εκπομπών και την εξάντληση των ορυκτών καυσίμων.

Προτεραιότητα της εταιρείας είναι η βελτίωση του ενεργειακού της αποτυπώματος αλλά και η ουσιαστική συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος. Αυτό επιτυγχάνεται με τις παρακάτω γραμμές δράσης :

Για τη διασφάλιση των παραπάνω στόχων, η εταιρία έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2011, ώστε να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και συνεχή βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων.