Η εταιρία UNION σεβόμενη την ασφάλεια των προσώπων που μεταφέρει με τα οχήματά της καθώς και την οδική ασφάλεια του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, θέτει ως στρατηγικό της σκοπό και στόχο την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων να προκληθεί κάποιο τροχαίο δυστύχημα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 39001:2012

Το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας της Εταιρείας αφορά στη μεταφορά προσώπων με ιδιόκτητα ή μισθωμένα οχήματα. Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Επιχείρησης και τις νομοθετικές – κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση των πελατών και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης τους, με την υλοποίηση ασφαλών μεταφορών και η αναγνώριση της συνεισφοράς της επιχείρησης στο ευρύτερο κοινωνικό καλό, αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας UNION. Γενικός στόχος είναι η προσφορά στους πελάτες της εταιρίας μεταφορικές υπηρεσίες με εξαιρετική ποιότητα και υψηλή ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει:

 • τη συνεχή αύξηση της ασφάλειας των παρεχομένων υπηρεσιών της 
 • τη διαρκή εκπαίδευση του δυναμικού της εταιρίας, σε προγράμματα ασφαλούς οδήγησης και σε νέες λειτουργίες 
 • τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 
 • τη διαρκή ενημέρωση του προσωπικού για θέματα οδικής ασφάλειας και την πολιτική της εταιρείας στον τομέα αυτό
 • τη συστηματική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των τραυματισμών εξαιτίας αυτών
 • συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:
  • Μελέτη και αξιολόγηση των κινδύνων σε σχέση με τις κινήσεις των οχημάτων της και την υλοποίηση δράσεων, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των παραγόντων κινδύνου κατά τις μετακινήσεις του προσωπικού.
  • Διαρκή ανανέωση του στόλου για την αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών όσον αφορά την μεταφορά των επιβατών
  • Έλεγχο του επιπέδου εφαρμογής του συστήματος με Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
  • Λήψη Διορθωτικών και Προληπτικών Ενεργειών, ώστε να προκύπτει συνεχής βελτίωση και μείωση των προκαλόμενων ατυχημάτων
  • Περιοδική και συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία του συστήματος, ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητά του.
  • Ανασκόπηση Διοίκησης η οποία διεξάγεται ετησίως

Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της UNION εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των ενεργειακών πόρων, η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και η παροχή υπηρεσιών με ποιοτικά κριτήρια.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση των πόρων που κρίνονται απαραίτητοι για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι και εξωτερικοί συνεγάτες, Οδηγοί-υπεργολάβοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης οδικής ασφάλειας και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Η παρούσα Πολιτική οδικής ασφάλειας έχει κοινοποιηθεί σε όλο το Προσωπικό, τους τελικούς πελάτες- επιβάτες, τους συνεργάτες, προμηθευτές και το ευρύτερο κοινό όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η Πολιτική ποιότητας καθώς και οι αρχές της και οι στόχοι της ανασκοπούνται περιοδικά κάθε χρόνο από τη Διοίκηση της Εταιρείας.